INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Įsigalioja: 2022.04.07

UAB "LENDERS", kuriai priklauso prekės ženklas “Savi Namai”, juridinio asmens kodas: 302996838, buveinės adresas: Savanorių pr. 1, Vilnius (toliau – Bendrovė), įgyvendindama su asmens duomenų tvarkymu susijusius reikalavimus, nustatytus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13-14 straipsniuose, informuoja Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

1. Bendrovės renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jų tvarkymo tikslai ir teisėti pagrindai, taip pat asmens duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenų tvarkymo tikslaiRenkami ir tvarkomi Asmens duomenysTeisėto Asmens duomenų tvarkymo pagrindaiAsmens duomenų saugojimo terminai
Finansinio tarpininkavimo paslaugų sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais
 • vardas;
 • pavardė;
 • asmens kodas;
 • adresas;
 • el. pašto adresas;
 • tel. ryšio numeris;
 • finansiniai duomenys (pajamų šaltiniai, rūšis ir sumos, esami įsipareigojimai (jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai), asmeninės ir (arba) namų ūkio išlaidos, banko duomenys, finansinių operacijų istorija)
 • duomenys apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų nevykdymą, t. y. informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istoriją;
 • duomenys apie esamus finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, jų rūšys ir sumos, vykdymo terminai, kreditorių pavadinimai;
 • duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;
 • kredito reitingas;
 • kiti duomenys, reikalingi sprendimui dėl kredito priimti ir paskolos sutarčiai sudaryti (namų ūkio dydis ir sudėtis, šeiminė padėtis, gyvenamosios vietos tipas ir nuosavybės statusas, išsilavinimas, duomenys apie darbą);
 • sprendimo dėl kredito išdavimo ir paskolos sutarties sudarymo dokumentų kopijos (pasas, asmens tapatybės kortelė, mokesčių deklaracija, banko sąskaitos išrašas, darbo sutartis ir kt.).
Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (sutarties pagrindas) (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas)Asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties įvykdymo dienos.
Tiesioginės rinkodaros tikslais
 • vardas;
 • pavardė;
 • el. pašto adresas;
 • tel. ryšio numeris;
Asmens duomenys tvarkomi: sutikimo pagrindu, jeigu buvo duotas sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas), arba teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), t. y. kai Bendrovė naudoja savo esamų klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis Bendrovės panašių paslaugų rinkodarai pagal ERĮ 69 str. 2 d.Sutikimo pagrindu asmens duomenys saugomi 2 (du) metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki tokio sutikimo atšaukimo dienos. Teisėto intereso pagrindu asmens duomenys saugomi iki nesutikimo išreiškimo dienos.
Aplinkybių, kurios gali sukelti teisinių padarinių, įrodymų pateikimo tikslais (vykdant telefoninių pokalbių įrašymą)
 • pokalbių įrašas (telefono numeris, įrašo data, įrašo pradžia ir pabaiga, įrašo trukmė)
Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. siekiant apsaugoti Bendrovės teises ir teisėtus interesus, t. y. darant telefoninių pokalbių įrašus.Asmens duomenys saugomi iki sutarties įvykdymo dienos.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas paslaugų teikimui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti paslaugas.

2. Jūsų asmens duomenų gavėjai.

Siekiant suteikti Jums kreditą, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems kredito davėjams: Swedbank, Luminor, SEB, Medicinos bankas, Citadele, Šiaulių bankas, Šeimos kredito unija, Kauno regiono kredito unija, Vilniaus kredito unija, Kredito unija Saulėgrąža, Klaipėdos kredito unija, Palangos kredito unija, Akademinė kredito unija, Kredito unija Litas, Jungtinė centrinė kredito unija, Širvintų kredito unija, Aukštaitijos kredito unija, Biržų kredito unija, Ignalinos kredito unija, Joniškio kredito unija, Kredito unija Kupiškėnų taupa, Raseinių kredito unija, Šilalės kredito unija, Kredito unija Zanavykų bankelis, UAB Kredito garantas, UAB Kredito partneris, UAB Hipotekiniai kreditai, UAB West kredit. Asmens duomenys taip pat perduodami Bendrovės darbuotojams, Bendrovės duomenų tvarkytojams (pvz., skolų išieškojimo įmonėms, įmonėms, teikiančioms serverių nuomos, duomenų saugojimo, svetainės administravimo, IT ūkio priežiūros, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.) ir kt. Duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarko tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.

3. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė, vykdydama sutartį ir siekdama visapusiškai įvertinti Jūsų galimybes vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, tam tikrą asmeninę informaciją apie Jus gali gauti iš trečiųjų asmenų, t. y.

 • VĮ Registrų centro, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų - informaciją apie vardą, pavardę, asmens dokumentus, gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, duomenis apie Jums priklausantį turtą, ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą, daiktinių teisių suvaržymus ar apribojimus, duomenys apie sutuoktinį (vardą, pavardę, asmens kodą);
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos - duomenis apie Jūsų pajamas ir darbovietę;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdančios kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyvių, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ sistemoje - informaciją:
  • apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų nevykdymą, t. y. informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija;
  • apie Jums suteiktas ar ketinamas suteikti finansines paslaugas, t. y. kredito paraiškų duomenis, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, užklausų apie Jūsų kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą.
  • apie tai, ar esate užsiregistravęs Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinėje sistemoje (NASIS);
  • apie Jūsų kredito reitingą ir nemokumo tikimybę kreditų biure (“CIP” registras).
 • Lietuvos banko tvarkomos Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB) - duomenys, esantys PRDB.
 • Fizinių asmenų bankroto registro - informaciją apie fizinius asmenis, kuriems vykdoma bankroto procedūra arba jau yra pasibaigusi.

4. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu).

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei tokį davėte) tvarkyti Jūsų asmens duomenis atitinkamais tikslais, dėl kurių buvo duotas sutikimas. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami laisvos formos prašymą el. laišku adresu info@savinamai.lt. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui.

Jūsų teisės įgyvendinamos pateikiant Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovės biurą) arba asmens tapatybę patvirtinus elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti (jeigu prašymas pateikiamas el. būdu). Visi pranešimai pateikiami Bendrovei el. paštu info@savinamai.lt arba paštu adresu Savanorių pr. 1, Vilnius.

Informuojame, kad nesutikdami su Bendrovės sprendimu, susijusiu su Jūsų teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/).

Tipinis pavyzdys

Jei imamo su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito suma būtų 85 000 Eur, kai kredito sutarties trukmė – 30 metų, taikant 5,5 proc. kintamą palūkanų normą, kurią sudaro 1,7 proc. kredito davėjo nustatyta marža ir 6 mėn. EURIBOR, minimalų kasdienių paslaugų mokestį 428 Eur per metus, sutarties sudarymo mokestį bankui - 425 Eur, hipotekos įregistravimo mokestį 9 Eur, būsto kredito įmokas mokant anuiteto metodu, bendros kredito kainos metinė norma būtų 5,76 proc., o bendra kredito gavėjo mokama kredito kaina būtų 88 743 Eur, visa paskolos gavėjo mokama suma - 173 743 Eur. Bendras kredito įmokų skaičius - 360 ir įmokos suma – 482 Eur. Minimalus BKKMN 5,5 proc., maksimalus BKKMN 7,5 proc. Trumpiausias paskolos laikotarpis 5 metai, ilgiausias - 30 metų. Atsižvelgiant į atliktą Jūsų kreditingumo ir rizikos vertinimą ar pasirinkus kitokį sutarties terminą bei įmokų mokėjimo dieną, Jums gali būti pasiūlytos ir kitokios sąlygos (pavyzdžiui, metinės palūkanų normos, sutarties ir mėnesio sutarties mokesčio dydis).

Įspėjame, kad Jūs kaip kredito gavėjas rizikuojate prarasti nuosavybės teisę į įkeistą nekilnojamąjį turtą, jeigu nevykdysite ar netinkamai vykdysite sudarytą kredito sutartį.

UAB „Lenders“, kuriai priklauso "Savi namai", yra nepriklausomas kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkas. Jūsų pagal kredito sutartį vykdymas turės būti užtikrintas nekilnojamo turto hipoteka ir turtas privalės būti apdraustas.