Savi Namai tinklalapio naudojimosi ir paslaugų teikimo taisyklės

Atnaujinta: 2022.04.07 Nr. 1

1. Vartojimo sąvokos

 • 1.1.Bendrovė - UAB „LENDERS“, kuriai priklauso prekinis ženklas „Savi Namai“, įmonės kodas 302996838, registracijos adresas J. Galvydžio g. 5, LT-06212, Vilnius (toliau - Bendrovė)
 • 1.2.Tinklapis – internetinis tinklapis, kurio adresas yra savinamai.lt.
 • 1.3.Taisyklės – šios tinklapio naudojimosi ir paslaugų teikimo taisyklės, skelbiamos viešai tinklapyje, kurios nustato naudojimosi Tinklapiu bei jame teikiamomis paslaugomis tvarką ir sąlygas.
 • 1.4.Asmens dokumentas – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Asmens dokumentais laikomi: asmens tapatybės kortelė, pasas, leidimas gyventi Lietuvoje.
 • 1.5.Dokumentai – Paskolos sutartis Informacijos Gavėjui forma bei kiti su būsto paskola susiję dokumentai.
 • 1.6.Atstovas – Bendrovės darbuotojas arba įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia Bendrovės vardu ir interesais.
 • 1.7.Kredito davėjas – kredito bendrovė, kredito unija, bankas, lizingo kompanija ar kita finansinė institucija, su kuria Bendrovė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį ir/ar yra įtraukta į Kredito davėjo priklausomų ar nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą ir tarpininkauja teikiant Klientams jos finansines paslaugas.
 • 1.8.Pagrindinė paslauga – MOKAMAI visiems pageidaujantiems teikiama finansinio tarpininkavimo paslauga, padedanti klientams gauti labiausiai atitinkančius jų poreikius būsto paskolų pasiūlymus iš Bendrovės atstovaujamų Kredito davėjų vienoje vietoje.
 • 1.9.Paslaugos – visos Tinklapyje teikiamos paslaugos.
 • 1.10.Būsto paskolos užklausa – informacijos pateikimo forma Tinklapyje, kur pateikiama Kliento, siekiančio gauti būsto paskolą, pageidaujamos gauti finansinės paslaugos kriterijai.
 • 1.11.Paskolos sutartis – tarp Kredito davėjo ir Kliento sudaryta Paskolos sutartis, kurios pagrindu Klientas įgyja teisę gauti pinigus Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis, pinigus grąžinant Kredito davėjui dalimis, Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis.
 • 1.12.Paskolos suma – pinigų suma, šių Taisyklių bei Paskolos sutarties nustatyta tvarka Kredito davėjo pervedama į Kliento nurodytą banko sąskaitą.

Šių Taisyklių straipsnių pavadinimai pateikti tam, kad būtų patogiau naudotis. Jie neturi įtakos Taisyklių sąlygų aiškinimui. Pirmiau aptartos šių Taisyklių sąvokos toliau tekste rašomos pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, jeigu pagal kontekstą jų reikšmė nesiskiria nuo apibrėžtosios šiame skyriuje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 2.1. Taisyklės yra sutartis, sudaroma tarp Bendrovės ir Kliento dėl naudojimosi Tinklapiu ir Paslaugomis. Šių Taisyklių prasme naudojamasis Tinklapiu apima bet kokių Kliento veiksmų atlikimą prisijungus prie Tinklapio interneto ryšio pagalba.
 • 2.2. Kiekvienas Tinklapio lankytojas privalo nedelsiant susipažinti su Taisyklėmis ir gali pradėti naudotis Tinklapiu, tik jeigu sutinka su visomis šių Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.
 • 2.3. Klientas, nesutikdamas su šių Taisyklių nuostatomis arba jų nesuprasdamas, neturi teisės naudotis Tinklapiu.
 • 2.4. Klientas, pateikdamas Būsto paskolos užklausą, užsakydamas Paslaugas ar kitaip naudodamasis Tinklapiu patvirtina, kad perskaitė ir suprato šias Taisykles ir patvirtina, kad šiose Taisyklėse nėra jam nesuprantamų ar paslėptų sąlygų.
 • 2.5. Visas Tinklapyje skelbiamas turinys ir informacija yra Bendrovės nuosavybė ir negali būti kopijuojama ar kitaip naudojama be išankstinio Bendrovės sutikimo.

3. NAUDOJIMOSI TINKLAPIU TVARKA

 • 3.1. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad visa naudojantis Tinklapiu Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant formų ir komentarų Tinklapyje pildymą, failų pateikimą ir el. laiškus:
 • 3.1.1. nėra netikra, klaidinanti ar neteisinga;
 • 3.1.2. nepažeidžia Bendrovės ar jokių trečiųjų asmenų teisių ir interesų;
 • 3.1.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų;
 • 3.1.4. neprieštarauja viešajai tvarkai;
 • 3.1.5. nėra rasistinio, skatinančio smurtą ar neapykantą, įžeidžiančio ar draudžiamo pobūdžio;
 • 3.2. Draudžiama naudojantis Tinklapiu ir jo Paslaugomis vykdyti neteisėtą veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant:
 • 3.2.1. sąmoningai teikti klaidinančią ar neteisingą informaciją ir duomenis;
 • 3.2.2. siekti sudaryti sandorius ne savo vardu;
 • 3.2.3. neteisėtiems veiksmas ar sandoriams vykdyti;
 • 3.3. Klientas supranta ir sutinka, kad jam pažeidus 3.1-3.2. punktų reikalavimus, Bendrovė turi teisę vienašaliu sprendimu be atskiro perspėjimo blokuoti Kliento paskyrą Tinklapyje ir/ar sustabdyti Paslaugų teikimą, negrąžinant Klientui už suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų, jeigu buvo naudojamasi Papildomomis paslaugomis.
 • 3.4. Naudodamasis Tinklapiu ir jame teikiamomis Paslaugomis Klientas patvirtina, kad:
 • 3.4.1. jis yra pilnametis ir veiksnus fizinis asmuo, arba juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises naudotis Tinklapio Paslaugomis ir vykdyti bet kokius įstatymų leidžiamus sandorius;
 • 3.4.2. supranta, jog jam sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir Bendrovės sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai nustato šios Taisyklės;
 • 3.4.3. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Kliento elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti.
 • 3.4.4. supranta, jog užklausų pateikimas ar Paslaugų užsakymas bei apmokėjimas negarantuoja paskolos gavimo ar kitokios Kliento pageidaujamos finansinės paslaugos suteikimo, nes tai priklauso ne nuo Bendrovės, o išimtinai nuo Kredito davėjo mokumo ir rizikos įvertinimo taisyklių ir Kliento įvertinimo rezultatų;
 • 3.4.5. supranta, jog Bendrovė negarantuoja, jog susisieks asmeniškai su Klientu dėl jo užklausoje nurodytos pageidaujamos Paslaugos gavimo, nes Bendrovės Atstovas kiekvienu atveju individualiai sprendžia dėl kontaktavimo būdo ir formos;
 • 3.4.6. supranta, kad Bendrovė neprivalo tikrinti Kliento pateiktų duomenų tikrumo;
 • 3.4.7. supranta, kad Bendrovė neprivalo vykdyti mokumo ir rizikos įvertinimo pas visus atstovaujamus Kredito davėjus, o tik pas tuos, kurių keliami reikalavimai Klientui yra tenkinami pagal Kliento pateiktus duomenis;
 • 3.4.8. supranta ir sutinka, kad Bendrovė turi teisę nevykdyti mokumo įvertinimo Kredito davėjų sistemose, jeigu Kliento pateikti duomenys yra neteisingi;
 • 3.4.9. supranta, kad Bendrovė negrąžins Klientui už kokybiškai suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų, nepriklausomai nuo to, kad Klientas galimai negavo to rezultato, kurio tikėjosi naudodamasis Tinklapiu ar jame teikiamomis Paslaugomis.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 • 4.1. Tinklapyje www.savinamai.lt Klientams suteikiama galimybė užpildyti Būsto paskolos užklausą dėl būsto paskolų.
 • 4.2. Klientui MOKAMAI teikiama finansinio tarpininkavimo paslauga, padedanti klientui gauti labiausiai atitinkančius jo poreikius būsto paskolų pasiūlymus iš Bendrovės atstovaujamų Kredito davėjų.
 • 4.3. Norėdamas gauti iš Bendrovės geriausiai Klientui tinkančius finansinių paslaugų, susijusių su būsto paskola, pasiūlymus pagal pateiktus poreikius ir duomenis bei Kliento mokumo ir rizikos įvertinimo rezultatus, Klientas pirmiausia turi pateikti būsto paskolos užklausą.
 • 4.4. Būsto paskolos užklausa dėl su būsto paskola susijusių paslaugų teikiama internetu Klientui teisingai užpildant visus užklausos formos laukus ir paspaudžiant mygtuką “Rasti geriausią paskolą”.
 • 4.5. Pateikus Būsto paskolos užklausą, su Klientui susisiekia Bendrovės atstovas, kurio prašymu Klientas pateikia informaciją apie savo pajamas, turtą, finansinius įsipareigojimus ir kitą.
 • 4.6. Pasiūlymas sudaryti Paskolos sutartį pateikiamas Klientui tik atlikus jo mokumo ir rizikos įvertinimą, o mokumo ir rizikos įvertinimas gali būti atliekamas tik Klientui pateikus teisingą informaciją.
 • 4.7. Tais atvejais, kai Klientas būsto paskolos užklausos pildymo metu pasirenka, jog nori vertintis kartu su sutuoktiniu, yra vertinamos Kliento sutuoktinio pajamos ir finansiniai įsipareigojimai. Kliento sutuoktinis yra atskirai informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą.

5. PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

 • 5.1. Norėdamas gauti tarpininkavimo būsto paskolos gavimo procese paslaugą, Klientas užpildo užklausą Tinklapyje, su juo susisiekia Bendrovės atstovas. Klientas su Bendrove pasirašo tarpininkavimo sutartį ir atlieka avansinį mokėjimą šioje sutartyje nurodyta tvarka. Atlikus tarpininkavimo paslaugą, Bendrovė išrašo sąskaitą-faktūrą, pagal kurią Klientas atlieka mokėjimą tarpininkavimo sutartyje nurodyta tvarka.
 • 5.2. Norėdamas gauti mokumo vertinimo paslaugą, Klientas užpildo užklausą Tinklapyje, su juo susisiekia Bendrovės atstovas. Klientas su Bendrove pasirašo sutartį, Bendrovė išrašo Klientui sąskaitą-faktūrą, Klientas ir atlieka pilną mokėjimą už šią paslaugą šioje sutartyje nurodyta tvarka, o Bendrovė atlieka mokumo vertinimo paslaugą.
 • 5.3. Šiame skyriuje minimos Paslaugos kainos bei apmokėjimo tvarka yra pateikiamos sutartyje ir yra prieinamos Klientams prieš šių paslaugų užsakymą. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai savo nuožiūra keisti teikiamų mokamų Paslaugų kainas ir jų apmokėjimo tvarką.
 • 5.4. Klientas supranta ir sutinka, kad tarpininkavimo gaunant būsto paskolą ir/arba mokumo vertinimo paslaugos jam bus pradėtos teikti tik po to, kai Klientas atliks avansinį mokėjimą (jei pasirinkta tarpininkavimo gaunant būsto paskolą paslauga) arba pilną mokėjimą (jie pasirinkta mokumo vertinimo paslauga) Bendrovei už šias Paslaugas Kliento ir Bendrovės pasirašytoje sutartyje nurodyta tvarka ir Bendrovė gaus šį apmokėjimą.

6. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

 • 6.1. Klientas turi teisę gauti tarpininkavimo paslaugą (pateikiant jam tinkamiausią pasiūlymą sudaryti Paskolos sutartį dėl būsto paskolos) ir/arba mokumo vertinimo paslaugą pilna apimtimi ir kokybe, sumokėdamas už jas mokestį tarpininkavimo sutartyje arba sutartyje dėl mokumo vertinimo, kurias Klientas pasirašo su Bendrove, nustatyta tvarka, ir jeigu laikosi šių Taisyklių nuostatų, nustatytos paslaugų teikimo tvarkos ir atitinka Kredito davėjų keliamus reikalavimus. Paslaugos mokesčio sumokėjimas neatleidžia kliento nuo paslaugų teikimo tvarkos laikymosi.
 • 6.2. Klientas privalo pateikti reikalingą informaciją bei duomenis ir atlikti tarpininkavimo arba paslaugų teikimo sutartyje numatytus Kliento veiksmus, jeigu nori gauti kokybišką paslaugą.
 • 6.3. Pateikdamas Užklausą Klientas papildomai patvirtina, kad: a) iki Užklausos pateikimo dienos nėra Klientui žinomų aplinkybių, dėl kurių ateityje gali mažėti Kliento (šeimos) Užklausoje nurodytas pajamų per mėnesį dydis; b) iki Užklausos pateikimo dienos nėra Klientui žinomų aplinkybių, kurios gali sukelti sunkumų Klientui ateityje tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.
 • 6.4. Užpildydamas ir pateikdamas Užklausą ar bet kokią kitą informaciją Tinklapyje, Klientas prisiima visą atsakomybę už jos turinio atitikimą šių Taisyklių sąlygoms ir teisės aktų reikalavimams.

7. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 • 7.1. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra vienašališkai ir be atskiro įspėjimo apriboti ar nutraukti Kliento galimybę naudotis Tinklapiu, anuliuoti Kliento pateiktą Užklausą bei uždrausti Klientui iš naujo registruotis Tinklapyje, jeigu Klientas šiurkščiai pažeidė šias Taisykles ar nesilaiko jų esminių nuostatų. Apie sankcijų pritaikymą Klientas gali būti informuojamas registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Bendrovės pritaikytos sankcijos neatleidžia Kliento nuo atsakomybės už jo veiksmų neatitikimą teisės aktų reikalavimams. Taisyklių pažeidimo atveju už Paslaugas Kliento sumokėti pinigai Klientui nėra grąžinami.
 • 7.2. Bendrovė turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Tinklapyje, įskaitant Kliento pateiktų Užklausų ar paskelbtų komentarų stebėjimą. Naudodamas teisėtas priemones Bendrovė turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
 • 7.3. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio Klientų informavimo laikinai sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklapio veiklą.
 • 7.4. Bendrovė įsipareigoja pradėti teikti Klientui mokamas Paslaugas kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau nei per parą laiko nuo avansinio mokėjimo gavimo momento.

8. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 • 8.1. Bet kokios informacijos pateikimas Tinklapyje nėra laikomas Bendrovės ar Kredito davėjų oferta (pasiūlymu) Klientui sudaryti finansinės paslaugos sandorį ir neįpareigoja nei Bendrovės nei Kredito davėjų tokio sandorio sudaryti.
 • 8.2. Paskolos sutarties su Klientu parengimas nėra besąlygiškas Kredito davėjo įsipareigojimas suteikti Paskolą. Paskolos sutartis įsigalioja Paskolos sutartyje numatyta tvarka ir tik tuo atveju, jei Kredito davėjas perveda Paskolos sumą į Gavėjo nurodytą sąskaitą. Kredito davėjui per 10 (dešimt) dienų nepervedus Paskolos sumos nuo Paskolos sutarties sudarymo datos, laikoma, jog Paskolos sutartis neįsigaliojo.
 • 8.3. Paskolos sutarties pasirašymas Klientui nesukuria jokių įsipareigojimų, kol Kredito davėjas pagal sutartį neperveda Paskolos sumos. Paskolos sutartis įsigalioja tik abiem šalims ją tinkamai patvirtinus/pasirašius ir Kredito davėjui pervedus Paskolos sumą į Kliento banko sąskaitą.
 • 8.4. Bendrovė atstovauja Kredito davėjus sudarant ir pasirašant Paskolos sutartis tarp Kliento ir Kredito davėjų, tačiau Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Kredito davėjo ir Kliento. Kliento ir Bendrovės santykius reglamentuoja tik šios Taisyklės.
 • 8.5. Bendrovė neatsako už Paraiškoje pateikiamos Kliento informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį. Visą su tuo susijusią atsakomybę prisiima šią informaciją pateikęs Klientas.
 • 8.6. Bendrovė nėra atsakinga už Tinklapio ir jo Paslaugų teikimo sutrikimus, dėl kurių Klientas ar tretieji asmenys patyrė žalą, jeigu šie sutrikimai atsirado ne dėl Bendrovės kaltės. Klientui negalint naudotis Paslaugomis ne dėl Bendrovės kaltės, Klientui už šias paslaugas sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 • 8.7. Bendrovė negarantuoja, kad Klientas gaus jo Paraiškoje nurodytą pageidaujamą paskolą bei neprivalo atlyginti Klientui jokių dėl to atsiradusių nuostolių, įskaitant už užsakytas Paslaugas sumokėtos kainos grąžinimą.
 • 8.8. Klientas supranta ir sutinka, kad Bendrovė niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už bet kokius Kliento ar trečiųjų asmenų galimus nuostolius, susijusius su Kliento naudojimusi Tinklapiu ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Tinklapiu, Paslaugomis ar jose esančia informacija.

9. ASMENS DUOMENYS

 • 9.1. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais;
 • 9.2. Bendrovės Privatumo politika pateikiama adresu: https://www.savinamai.lt/privatumo-politika/. Pateikdamas Užklausą, su šia Privatumo politika Klientas taip pat susipažįsta pažymėdamas tai varnele;
 • 9.3. Klientas supranta, kad Tinklapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies), reikalingi svetainės funkcijų optimizavimui ir Klientui aktualaus turinio pateikimui ir naudodamasis Tinklapiu patvirtina savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Slapukų naudojimą Klientas gali reguliuoti pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus. Slapukų politika pateikiama adresu: https://www.savinamai.lt/slapuku-politika/

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 10.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2022 m. balandžio mėn. 20 d. ir galioja iki jų atšaukimo ar naujos versijos paskelbimo Tinklapyje datos.
 • 10.2. Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo vienašališkai keisti bet kuriuos šių Taisyklių punktus ir nuostatas, paskelbdama apie tai Tinklapyje. Jeigu pasikeitus, pataisius ar papildžius Taisykles, Klientas toliau naudosis Tinklapiu arba teikiamomis Paslaugomis, tai automatiškai reikš Kliento sutikimą su Taisyklių pakeitimais ir įsipareigojimą jų laikytis.
 • 10.3. Visi ginčai tarp Bendrovės ir Kliento sprendžiami geranoriškai derybų kelių, o nepavykus susitarti – kompetentingame teisme pagal Bendrovės buveinės adresą.
 • 10.4. Visi pranešimai ir informacija, susijusi su naudojimosi Tinklapiu www.savinamai.lt ir Paslaugomis, Klientui bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis, paraiškoje nurodytais el. pašto adresu bei mobilaus telefono numeriu.
 • 10.5. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklapyje momento.

Tipinis pavyzdys

Jei imamo su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito suma būtų 85 000 Eur, kai kredito sutarties trukmė – 30 metų, taikant 5 proc. kintamą palūkanų normą, kurią sudaro 1,99 proc. kredito davėjo nustatyta marža ir 6 mėn. EURIBOR, minimalų kasdienių paslaugų mokestį - 428 Eur per metus, sutarties sudarymo mokestis bankui - 425 Eur, hipotekos įregistravimo mokestį 9 Eur, būsto kredito įmokas mokant anuiteto metodu, bendros kredito kainos metinė norma būtų 5.16 proc., o bendra kredito gavėjo mokama suma būtų – 79 267 Eur, viso paskolos gavėjo mokama suma - 165 169 Eur. Bendras kredito įmokų skaičius - 360 ir įmokos suma – 456 Eur. Minimalus BVKKMN 4.5 %., maksimalus BVKKMN 6.5 %. Trumpiausias paskolos laikotarpis 5 metai, ilgiausias - 30 metų. Atsižvelgiant į atliktą Jūsų kreditingumo ir rizikos vertinimą ar pasirinkus kitokį sutarties terminą bei įmokų mokėjimo dieną, Jums gali būti pasiūlytos ir kitokios sąlygos (pavyzdžiui, metinės palūkanų normos, sutarties ir mėnesio sutarties mokesčio dydis).
Įspėjame, kad Jūs kaip kredito gavėjas rizikuojate prarasti nuosavybės teisę į įkeistą nekilnojamąjį turtą, jeigu nevykdysite ar netinkamai vykdysite sudarytą kredito sutartį.

UAB „Lenders“ yra nepriklausomas kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkas. Jūsų pagal kredito sutartį vykdymas turės būti užtikrintas nekilnojamo turto hipoteka ir turtas privalės būti apdraustas.